பணிப்பதிவேட்டை கருவூலங்களில் ஸ்கேன் செய்வதற்கு முன்பாக சரிபார்க்கப்படவேண்டிய பதிவுகள் சார்பான இயக்குநரின் செயல்முறைகள் நாள் : 22. 11. 2016


No comments:

Post a Comment

Popular Posts

 

Most Reading

Follow by Email